Neohodnoceno

Proxim Terpentýnový olej 450 g

Terpentýnový olej se používá jako ředidlo do olejových barev, k výrobě laků a jako surovina v chemickém průmyslu.

Skladem (5 ks)
Kód: 1488
Značka: Proxim
170 Kč

Popis:
 

Terpentýnový olej je tekutina získávaná destilací pryskyřice ze stromů, zejména z borovic. Skládá se z terpenů, hlavně z monoterpenů alfa-pinenu a  beta-pinenu. Terpentýnový olej se používá jako ředidlo do olejových barev, k  výrobě laků a jako surovina v chemickém průmyslu.

Bezpečnostní upozornění
 
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Výrobek obsahuje terpentýnový olej (silice), indexové číslo: 650-002-00-6.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.