Neohodnoceno

Proxim Resistin CAR 950 g

Resistin Car je roztok vápenatého mýdla oxidovaného parafinu s přídavkem asfaltu a inhibitoru koroze ve směsi následujících organických rozpouštědel. Antikorozní nátěr k ochraně a konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů.

Skladem (4 ks)
Kód: 690
Značka: Proxim
235 Kč
Kategorie: Auto

Použití: 

RESISTIN®CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků motorových vozidel, event. jiných technických zařízení proti korozi. Obsahuje účinné složky, které poskytují vysokou ochranu ošetřeným dílcům proti vodě, korozi, účinkům posypových materiálů a veškerým povětrnostním vlivům. Zaschlý nátěr je černý, nepřelakovatelný, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý s výbornou přilnavostí ke všem podkladům.  Aplikuje se na suché odmaštěné povrchy při teplotách 15 až 20°C. Před použitím je nutné RESISTIN® CAR důkladně promíchat. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkací pistolí. Prostředek je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci, řeďte max. 5 % ředidla S 6005 nebo S 6006.

 

Signální slovo: Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102   Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501  Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.