Neohodnoceno

Remmers HK lazura Grey Protect

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura v šedých odstínech na bázi rozpouštědel se zvýšeným obsahem účinných látek

Odstín
Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (5 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Kód: 59/STR 59/STR2 59/STR3 59/GRA 59/GRA2 59/GRA3 59/PLA 59/PLA2 59/PLA3 59/ANT 59/ANT2 59/ANT3 59/VOD 59/VOD2 59/VOD3 Zvolte variantu
Značka: Remmers
395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč od 395 Kč
Kategorie: Lazury
Použití: Interiér, exteriér
Ředění: Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.
Stupeň lesku: Hedvábně matný
Vydatnost: Preventivní účinek proti zamodrání při 205-250 ml/m2

Vlastnosti:

Přírodní šedé tóny pro dřevo ve venkovním prostředí. Dlouhodobé zachování jednotného barevného odstínu ve venkovním i vnitřním prostředí. 3v1: impregnace, základ a lazura (vrch). Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodrání. Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby. Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje bezpečnost proti požerku vosami.  Ochranný film proti plísni a řasám
- Proniká do hloubky
- Prodyšná
- Následné ošetření bez přebroušení
- Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat

Použití:

Dřevo v exteriéru, na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2, tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení, částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky, tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře. Základ, mezivrstva i konečný nátěr. Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd. Obaly > 5 litrů jsou vhodné pouze pro prodej profesionálním zpracovatelům.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger). Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

Ředění:

Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.

Vydatnost:

Preventivní účinek proti zamodrání při 205-250 ml/m2
Na základě zkušeností z praxe je nutné nanést nejméně 2 nátěry, aby bylo naneseno

požadované množství. Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr .

Odstín:

Stříbřitě šedá, grafitově šedá, platinově šedá, antracitově šedá, vodově šedá

Balení:

0,75l  plechová láhev, 2,5l plechový kanystr, 5l plechový kanystr

Technické údaje:

Pojivo - Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C) cca. 0,87 g/cm3
Viskozita (20 °C) cca. 80 s ISO 2431/3 mm
Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Bod vzplanutí > 60 °C
Zápach po uschnutí bez zápachu
Stupeň lesku Hedvábně matný

Obsah nebezpečných chemických a biocidních látek:

Účinné látky:
100 g výrobku obsahuje 1,5 g 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát

Číslo registrace:
Číslo povolení: CZ-2012_0027

Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

Průvodce ochranou:
BP 1081 – Preventivní ochrana dřeva - základní opatření
BP 2081 – Ochranné prostředky na dřevo: natírání, válečkování, špachtlování a vtírání BP 2083 – Využití ochranných prostředků na dřevo v otevřených zařízeních
BP 2084 – Aplikace výrobků na ochranu dřeva v uzavřených zařízeních

Skladování:

Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech.

Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

Likvidace obalů:

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

Standardní věty o nebezpečnosti:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu,kyslíkový přístroj,teplo.Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou.Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení! Pokud postižený zvrací samovolně zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetřen.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.