Neohodnoceno

PE-PO Čirý lampový olej 1 l

Lampový olej se hodí pro všechny typy olejových či petrolejových lamp a zahradních pochodní. Hoří i při nízkých teplotách. Je vhodný na chaty, chalupy, zahrádky, k bazénům. S jeho pomocí si vytvoříte příjemnou atmosféru, kdekoli budete chtít.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1512
Značka: PE-PO
100 Kč
Kategorie: Ostatní

Popis:

 

Lampový olej se hodí pro všechny typy olejových či petrolejových lamp a  zahradních pochodní. Hoří i při nízkých teplotách. Je vhodný na chaty, chalupy, zahrádky, k bazénům. S jeho pomocí si vytvoříte příjemnou atmosféru, kdekoli budete chtít.

Bezpečnostní upozornění
 
GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů (ES: 926-141-6). Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sání knotu lampy může vést k život ohrožujícímu poškození plic.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.