Neohodnoceno

Motip Čistič kontaktů 500 ml

Sprej se silně rozpouštěcími vlastnostmi k čištění elektrických kontaktů. Čistič kontaktů je nevodivý, antikorozní a nezanechává žádné zbytky. Má silnou řízenou trysku a může být použit v různých polohách.

Skladem (>5 ks)
Kód: 723
Značka: Motip
160 Kč
Kategorie: Spreje

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Výkonná tryska
 • Vysoké rozpouštěcí vlastnosti
 • Nezanechává žádné zbytky
 • Nevodivý
 • Antikorozivní
 • 360° ventil

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ: Alifatické uhlovodíky s alkoholem
 • Obsah VOC: přibližně 97% w/w
 • Barva: transparentní
 • Zápach: charakteristický
 • Hnací látka: Oxid uhličitý 
 • Relativní hustota při 20°C: 0.73 g/ml
 • Výtěžek: 3.8 g/sec.
 • Index lomu při 20°C: 1.370
 • Tlak páry při 20°C: 5.5 - 6.5 bar
 • Stabilita při skladování: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Přeneste nádobku do pokojové teploty.
 • Provozní teplota 5° až 30°C.
 • Před použitím vypněte elektronické a elektrické zařízení, aby nebylo vůbec pod proudem. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Naneste MoTip Čistič kontaktů na části, které potřebujete očistit. 
 • Po vyčištění vyčkejte dokud nezmizí veškerá hořlavá pára (alespoň 15 minut).
 • Pouze poté opět zařízení zapněte.

 

Pro použití na:

Rozvody a kontakty vozidel a motocyklů, elektronické desky, elektrické obvody, kontakty, zástrčky, TV, radio, nářadí