Neohodnoceno

Laguna Clear spray 0,5 L

LAGUNA CLEAR SPRAY je kapalný přípravek určený k odstranění mastných a mechanických nečistot, vápenatých usazenin a rezavých skvrn ze stěn bazénu. Na stěnách bazénu se usazují různé nečistoty (kožní tuk, kosmetika z koupajících se osob, prach, hmyz a nečistoty z ovzduší a okolí bazénu, vyloučená tvrdost z bazénové vody), zvláště silně se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda-vzduch. Tyto usazeniny podporují tvorbu řas, bakterií a zákalů. Proto je nutné bazén alespoň jedenkrát ročně, nejlépe na jaře před napuštěním důkladně vyčistit.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1227
Značka: Laguna
127 Kč
Kategorie: Bazénová chemie

Návod k použití:

Postříkejte znečištěná místa a nechte 10-15 minut působit. Po uplynutí této doby, opět postříkejte, odstraňte usazeniny hadrem nebo kartáčem a důkladně opláchněte vodou. V případě silného znečištění postup opakujte. Dávkování: Spotřeba jako běžné mycí prostředky.

 

Skladování:

V původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

Záruční doba:

18 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám. Nemíchejte s jinými přípravky. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 

R-věty: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.

S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

 

První pomoc:

Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Při zasažení kůže sejmout zasažený oděv, kůži omýt velkým množstvím vody. Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem a vždy při zasažení očí a při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku.

 

Likvidace:

Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.