Neohodnoceno

Detecha Karbolineum extra

Lazura na dřevo 3 v 1 – impregnační, ochranná a dekorativní. Nátěr zvýrazní přirozenou kresbu dřeva. Unikátní receptura zajistí dlouhodobou ochranu natřeného povrchu. Nátěrový film je ošetřen proti napadení mechy, plísněmi, řasami a houbami.

Odstín
Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (2 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (4 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Zvolte variantu
Kód: 131/TEA 131/TEA2 131/KAS 131/KAS2 131/MAH 131/MAH2 131/ORE 131/ORE2 131/PIN 131/PIN2 131/PAL 131/PAL2 131/JAN 131/JAN2 131/DUB 131/DUB2 131/TRE 131/TRE2 Zvolte variantu
Značka: Detecha
350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč 350 Kč 1 390 Kč od 350 Kč
Kategorie: Lazury
Použití: Stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru
Ředění: Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.
Stupeň lesku: MAT
Vydatnost: Doporučujeme aplikovat minimálně 150 g/m² (6,7 m² z 1 kg)

Vlastnosti:

Přípravek s komplexními účinky na ochranu dřeva. Spojuje v sobě funkce hloubkového napouštědla a vrchního ochranného nátěru. Nátěr má vynikající penetrační schopnosti. Impregnuje dřevo a zároveň mu zajišťuje účinnou ochranu proti veškerým negativním vnějším vlivům včetně UV záření. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami proti napadení plísněmi, řasami a houbami. Zachovává přirozenou kresbu dřeva, neuzavírá póry a umožňuje dřevu dýchat. Nátěr se neloupe a nepraská. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Bezbarvý odstín není v exteriéru samostatně dostatečnou ochranou proti UV záření. Používá se jako impregnační napouštědlo pod barevné odstíny nebo jako dodatečný nátěr, který chrání předchozí vrstvy a prodlužuje jejich životnost.

Použití:

stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru, dřevěné fasády, šindelové střechy, chaty, chalupy, obložení, pergoly, altány, parkovací přístřešky, ploty, okna, okenice a jiné

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Před použitím přípravek důkladně promíchejte, případně protřepte. Natírané dřevo musí být proschlé (rel. vlhkost max. 15%), zbavené starých nátěrů a jiných mechanických a vegetativních nečistot včetně pryskyřičných výronů. Nanáší se štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo máčením v jedné i více vrstvách. Aplikace další vrstvy vždy až po vsáknutí předchozí. Nános by měl před zaschnutím zcela vpenetrovat do dřeva, aby se nevytvářela lesklá místa. Doba zasychání - obvykle do 24 hodin - závisí na teplotě a proudění vzduchu, vlhkosti a savosti podkladu. Na hladce opracovaném a málo savém dřevě může být tato doba delší. Výsledný odstín se může lišit

v závislosti na druhu natíraného dřeva. Doporučujeme provést zkušební nátěr menší plochy.

Ředění:

Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.

Vydatnost:

Doporučujeme aplikovat minimálně 150 g/m2 (6,7m2 z 1 kg), aby byla zajištěna dostatečná účinnost ochrany.

Odstín:

jantar, pinie, dub, ořech, mahagon, palisandr, jedle, třešeň, kaštan, teak – odstíny nejsou standardizovány

Balení:

0,7 kg plechová láhev, 3,5 kg plechový kanystr, 8 kg plechový kanystr, 50 kg sud, 160 kg sud

Technické požadavky:

a) vlastnosti v tekutém stavu

Pach: po použitých surovinách Konzistence: min. 10 s (22 ± 2 °C, 4 mm) Sušina: min. 40 hmot. %

b) vlastnosti zaschlého nátěru

Vzhled: polotransparentní nátěr

Technické údaje:

Hustota produktu: 0,86 – 0,91 g/cm3. Obsah organických rozpouštědel: 0,49 – 0,52 kg/kg produktu.
Obsah netěkavých látek: 41 – 47 objem. %.
subkategorie A (f) RNH:
Mezní (limitní) hodnota VOC: 700 g/l. Maximální obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 605 g/l.

Obsah nebezpečných chemických a biocidních látek:

Petrolej (ropný), hydrogenačně odsířený. Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce. 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát, Propiconazole (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování:

V dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů:

Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůží.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H360D Může poškodit plod v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte páry. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetřen.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch, nenechat chodit, zabránit prochlazení. Při zasažení očí vymývat nejméně 10-15 minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. Při požití vypláchnout ústa vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, pečovat o průchodnost dýchacích cest.
V případě zasažení očí, při požití a ve všech dalších vážných případech ohrožení zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci možno také konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze – tel.:+420 224 919 293.

Výstražné symboly nebezpečnosti:

page2image976112336 page2image976112640 page2image976112944page2image976133488

 

Signální slovo: Nebezpečí

Záruční doba: 48 měsíců od data výroby

Odvolání:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

 

 

 

Lazura na dřevo - Karbolineum Extra