Neohodnoceno

Remmers HK lazura

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel se zvýšeným obsahem účinných látek

Odstín
Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (4 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Kód: 77/PIN 77/PIN2 77/PIN3 77/DUB 77/DUB3 77/DUB5 77/DUB2 77/DUB4 77/DUB6 77/TEA 77/TEA2 77/TEA3 77/BOR 77/BOR2 77/BOR3 77/KAS 77/KAS2 77/KAS3 77/JED 77/JED2 77/JED3 77/MAH 77/MAH2 77/MAH3 77/EBE 77/EBE2 77/EBE3 77/PAL 77/PAL2 77/PAL3 77/ORE 77/ORE2 77/ORE3 77/SOL 77/SOL2 77/HEM 77/HEM2 77/HEM3 77/BEZ 77/BEZ2 77/BEZ3 77/BIL 77/BIL2 77/BIL3 Zvolte variantu
Značka: Remmers
395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč 395 Kč 1 150 Kč 2 000 Kč od 395 Kč
Kategorie: Produkty
Použití: Interiér, exteriér
Ředění: Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.
Stupeň lesku: Hedvábně matný
Vydatnost: Preventivní účinek proti zamodrání při 205-250 ml/m2

Vlastnosti:

3v1: impregnace, základ a lazura (vrch). Chrání dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodrání. Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby. Zvýšený podíl pevných částí zvyšuje bezpečnost proti požerku vosami. Ochranný film proti plísni a řasám.
- Prodyšná
- Proniká do hloubky
- Následné ošetření bez přebroušení
- Tenkovrstvá lazura
- Brilantní odstíny
- Neloupe se
- Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat

Použití:

Dřevo v exteriéru, na dřevo bez kontaktu se zemí podle EN 335-1, GK 1 a 2, tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení, částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky, tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře. Základ, mezivrstva i konečný nátěr. Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd. Obaly > 5 litrů jsou vhodné pouze pro prodej profesionálním zpracovatelům.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger). Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

 Ředění:

Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.

 Vydatnost:

Preventivní účinek proti zamodrání při 205-250 ml/m2
Na základě zkušeností z praxe je nutné nanést nejméně 2 nátěry, aby bylo naneseno

požadované množství. Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší savost a v některých případech bude nutný i 3 nátěr .

 Odstín:

Pinie/modřín, teak, kaštan, eben, jedlově zelená, mahagon, palisandr, ořech, bezbarvý, borovice, dub rustikální, dub světlý, hemlock, bílá, solno-zelená

Balení:

0,75l plechová láhev, 2,5l plechový kanystr, 5l plechový kanystr

Technické údaje:

Pojivo - Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C) cca. 0,87 g/cm3
Viskozita (20 °C) cca. 80 s ISO 2431/3 mm
Pigment Světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Bod vzplanutí > 60 °C
Zápach po uschnutí bez zápachu
Stupeň lesku Hedvábně matný

 Obsah nebezpečných chemických a biocidních látek:

Účinné látky:
100 g výrobku obsahuje 1,5 g 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát

Číslo registrace:
Číslo povolení: CZ-2012_0027

Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

Průvodce ochranou:
BP 1081 – Preventivní ochrana dřeva - základní opatření
BP 2081 – Ochranné prostředky na dřevo: natírání, válečkování, špachtlování a vtírání BP 2083 – Využití ochranných prostředků na dřevo v otevřených zařízeních
BP 2084 – Aplikace výrobků na ochranu dřeva v uzavřených zařízeních

 Skladování:

Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech.

Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

 Likvidace obalů:

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

 Standardní věty o nebezpečnosti:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

 Pokyny pro bezpečné zacházení:

Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu,kyslíkový přístroj,teplo.Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou.Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení! Pokud postižený zvrací samovolně zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetřen.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.