Neohodnoceno

Proxim Resistin ML 950 g

Používá se ke konzervaci kovových součástí i v nejtěžších klimatických podmínkách, k ochraně dutin a větších ploch automobilů (prahy dveří, sloupky karoserie, vnitřky dveří apod.). 

Skladem (4 ks)
Kód: 717
Značka: Proxim
325 Kč
Kategorie: Auto

Vlastnosti: 

Používá se ke konzervaci kovových součástí i v nejtěžších klimatických podmínkách, k ochraně dutin a větších ploch automobilů (prahy dveří, sloupky karoserie, vnitřky dveří apod.). 


Použití: 

prahy dveří, sloupky karoserie, vnitřky dveří apod.

 

Příprava podkladu:

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj. 

 

Ředění: 

Pro ředění se používá technický benzin.

 

Vydatnost: 

Při normální teplotě je nános prostředku 35 až 45 g/m²

 

Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí.   Může způsobit podráždění dýchacích cest.Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.