Neohodnoceno

Perchloretylen 800 g

Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1482
120 Kč

Popis:
 
Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 
 
Bezpečnostní upozornění
 
GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

 

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

tetrachlorethen (Index: 602-028-00-4; CAS: 127-18-4).

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.