Neohodnoceno

BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 % 1 L

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve  smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1182
110 Kč
Kategorie: Produkty

Složení a charakteristika výrobku:

31 % vodný roztok kyseliny chlorovodíkové

 

Vzhled:

Žlutozelená kapalina

 

Použití:

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Kyselinu při ředění vždy lijte do vody!

 

Specifikace jakosti, parametry:

Obsah kyseliny chlorovodíkové                    min.30,0 %

Obsah železa                                                max.0,005 %

 

Likvidace odpadů a obalů:

Zbytky produktu nesmějí být vypouštěny do kanalizace, vodotečí ani do blízkosti vodních zdrojů, stejně jako oplachové vody obsahující produkt. Tento materiál musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Nesměšujte s jiným odpadem.

Znečistěné obaly: Obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

 

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Při vdechnutí

Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík. Přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Nezbytná okamžitá lékařská pomoc, neošetřené poleptání pokožky zapříčiňuje těžce hojivé rány.

Při zasažení očí

Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte přepravu na stanici první pomoci. Ve výplachu pokračujte i během transportu postiženého. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při požití

Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře.

 

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Klasifikace:

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314                            Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335                            Může způsobit podráždění dýchacích cest.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                             Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                             Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338        PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokračujte ve vyplachování.

P314                             Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P363                             Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P405                             Skladujte uzamčené.

P501                             Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.

 

Další informace:

Produkt je žíravý. Látka je silně kyselá i ve zředěných roztocích. Při směšování s vodou se musí dbát, aby příliš nevzrůstala teplota roztoku. Kyselina se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za míchání! Při smíchání s louhy hrozí nebezpečí exotermní reakce, silného vývoje tepla a vystříknutí reakční směsi. Kapalina se odpařuje za tvorby silné leptavé mlhy těžší než vzduch. Páry kyseliny způsobují: -silné poleptání očí, dýchacích cest, plic až edém hlasivek a plicní edém, který může vzniknout se zpožděním 2 dnů; -dráždění ke kašli, velké slzení očí, pichlavé bolesti na kůži. Kontakt s kapalinou způsobuje – silné poleptání zasáhnutých částí těla; -při polknutí vznikají prudké bolesti v zažívacím traktu, zvracení a šokový stav. Reaguje s kovy za vzniku vodíku.