Neohodnoceno

Epolex Polyesterová pryskyřice

Používá se k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů (např. lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů) a k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého kamene.

Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Skladem (5 ks) Skladem (5 ks) Zvolte variantu
Kód: 1602/1 K 1602/500 Zvolte variantu
Značka: Epolex
330 Kč 205 Kč od 205 Kč
Kategorie: Tmely a lepidla

Popis:
 

Polyester 109 se používá k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů (např. lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů) a k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého kamene. Není vhodný na polystyren (vhodné epoxidové pryskyřice). Lze probarvovat pastami Eprotint. Vzhled Čirá nažloutlá viskózní kapalina.

Polyester 109 je roztok nenasycené polyesterové pryskyřice ve styrenu. Univerzální typ polyesterové pryskyřice pro laminování. Používá se k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého kamene k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů (např. lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod.). Nesmí být použit pro výrobu předmětů běžného použití a zařízení, která přicházejí do styku s poživatinami a pitnou vodou. Obsahuje styren. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

 

Návod k použití:


Mísící poměr: Polyester 109 100hm. dílů Urychlovač 0,25hm. dílů Iniciátor 1hm. díl K polyesteru přidejte potřebné množství urychlovače a po důkladném promíchání přidejte iniciátor. Nezaměnujte pořadí přidávaných složek! POZOR! Nikdy nesmíchávejte dohromady URYCHLOVAČ A  INCIÁTOR - může dojit k vzplanutí směsi! Připravujte jen takové množství směsi, které stačíte zpracovat do 10 min při teplotě 20 °C. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí smýt acetonem.

 
Bezpečnostní upozornění
 
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Epolex obsahuje: styren.Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. Iniciátor obsahuje: methyl ethyl keton peroxid, Peroxid vodíku

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235 Uchovávejte v chladu.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P411+P235 Skladujte při teplotě nepřesahující údaj na obalu. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.