Neohodnoceno

BALtech hydroxid sodný k čištění odpadů 1 KG

Baltech hydroxid sodný, louh, k čištění odpadů a potrubí, bělení a barvení textilií, odmašťovací lázně, perličky. Nejen k čištění kotlů, potrubí a odpadů.

Skladem (>5 ks)
Kód: 1192
70 Kč
Kategorie: Produkty

 

Odstíny:

Bílý

 

Použití:

K čištění kotlů, potrubí a odpadů.

 

Dávkování:

Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Hydroxid sodný je látka hygroskopická. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky.

 

Záruční doba:

24 měsíců

 

Likvidace odpadů a obalů:

Tento materiál musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Nesměšujte s jiným odpadem. Znečistěné obaly: Obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

 

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Při vdechnutí

Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. Oblast obličeje, zejména nosu, opláchněte čistou vodou. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Okamžitě vysvlékněte zasažený oděv; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10 až 30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani žádné neutralizační roztoky. Postižené místo překryjte sterilním obvazem, nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím) a držte je široce otevřená; pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte 10 až 30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, pouze čistou, pokud možno vlažnou vodu!!!

Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při požití

Nevyvolávejte zvracení! Hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku!

OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2–5 dl chladné vody (z vodovodu, bez bublinek). Má-li postižený bolesti, k pití ho nenuťte, pouze proveďte výplach ústní dutiny. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu) Nepodávejte žádné jídlo Nepodávejte nic ústy, je-li postižený v bezvědomí nebo má-li křeče Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

 

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

 

Klasifikace:

Skin Corr. 1A, H314

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314                            Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102                             Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280                             Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338        PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokračujte ve vyplachování.

P310                             Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501                             Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.